Overzicht publicaties


Een Effectenanalyse van de adviezen van een adviesraad sociaal domein - 2019

Het essay wordt geplaatst in het 1e nummer 2019 van Bestuurswetenschappen.  Effectenanalyse Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas - 2018 met doorwerking naar 2019

De doelstelling van het onderzoek is inzicht te geven in de werking van gebruik en benutting van adviezen van een adviesorgaan, in casu de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas. Met deze kennis kan een adviesraad zijn advieskracht vergroten.Local governance voor burgerkracht: Het Participatiekompas sociaal domein - 2017

Het Participatiekompas sociaal domein geeft aan of een gemeentebestuur de goede dingen goed doet op weg naar de Participatiesamenleving. Het kompas laat ook zien welke stappen nog gezet kunnen worden. Het is een leer- en verbeterinstrument. De nieuwe Omgevingswet in aantocht - 2017

De Omgevingswet doet een groot beroep op burgerparticipatie, een beweging die ook herkenbaar is in het sociaal domein. Elke gemeente bepaalt zelf hoe de wet wordt ingevoerd. Eigen initiatief is dus belangrijk.Interviews in het sociale domein - 2016

Met gezaghebbende functionarissen in het sociale domein in Limburg heb ik interviews gehouden over de transformatie in het sociaal domein volgens de indeling: visie en strategie, besturing, kaders en spelregels, organisatie, prestaties en financiën.Evidence Based Auditing - 2015

Visitaties kunnen beschouwd worden als 'early warning systems' om bepaalde trends op te sporen en zaken op de bestuurlijke agenda te plaatsen ter voorbereiding van de naaste toekomst of om risico's te beperken. Als de dialoog de basis is van de lerende overheid, dan heeft visiteren zin. Visiteren zou uitgevonden moeten worden als het er nooit geweest was.Grote gemeente niet vanzelfsprekend beter - 2015

Grotere gemeenten functioneren niet vanzelfsprekend veel beter dan kleinere gemeenten. Ze hebben doorgaans wel meer ambities, maar maken die lang niet allemaal waar.Meer aandacht voor controlerende en kaderstellende rol - 2015

De gemeenteraad zou zich effectiever moeten bezighouden met haar controlerende en kaderstellende rol. Dit blijkt uit mijn proefschrift 'Met vreemde ogen kijken'.Samenvatting: Met vreemde ogen kijken, visiteren van gemeentebesturen in vergelijkend perspectief - 2014

Samenvatting van het boek Met vreemde ogen kijken, visiteren van gemeentebesturen in vergelijkend perspectiefVisitaties van organisaties zijn succesvol, maar met de tijd meegaan moet - 2014


Promotie in 2014 aan de hand van het outputoverzicht van promotor Arno Korsten - 2014


In de ban van beoordelen - 2012

Een betoog over de kwaliteit van visitaties in het wetenschappelijk onderwijs

In de ban van beoordelen is een beschouwing over de visitatiepraktijk in het wetenschappelijk onderwijs gedurende de periode 1985-2003. Daarna werd het visitatiestelsel opgevolgd door de accreditatie. Openbaar bestuur op expeditie - 2010

Verkenningen van bestuurlijke vernieuwingspogingen
Dit boek is een eerbetoon aan prof. dr. A. (Arno) F.A. Korsten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde, aan de Open Universiteit Nederland op 10 september 2010. De onderwerpen geven een breed gamma aan bestuurskundige inzichten. Het zijn verkenningen van bestuurlijke vernieuwingspogingen:

 • bestuurskrachtmeting inclusief...

  Beoordeling van gemeenten - 2009

  Financiële verdiepingsonderzoeken en bestuurskrachtmetingen van gemeenten

  Het meten van wat gemeentebesturen terecht brengen van hun ambities en opgaven is een actueel thema. Deze bestuurskrachtmeting wint bij herhaling aan kracht want zo kan continu spiegelen en verbeteren mogelijk worden. In een regio in het land vond inmiddels een tweede bestuurskrachtmeting plaats. Tegelijkertijd heeft het provinciebestuur een financiële quick scan uitgevoerd naar de...

  De kwaliteit van gemeenten - 2009

  Hoe gaat het meten, vergelijken en beoordelen van gemeentebesturen eigenlijk in zijn werk? En hoe moeten we deze hausse in 'meten is weten' eigenlijk kwalificeren? Daarover zijn drie nieuwe boeken verschenen.  Directie Krachtig bestuur Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2008

  De taak van de directie Krachtig bestuur

  Wat kan de concrete toegevoegde waarde zijn van de nieuwe directie van BZK, die onlangs is ingesteld? Dat is een niet alledaagse vraag die we beantwoorden als zouden we adviseur zijn van de minister.    Financiele analyse en bestuurskrachtmeting van gemeenten - 2008

  Financiële analyse en bestuurskrachtmeting in samenhang?

  Dit artikel bespreekt de bestuurskrachtmetingen in 14 Noord-Limburgse gemeenten. Deze metingen worden in samenhang met de financiele analyses van diezelfde gemeenten bekeken. Wat houdt deze financiele analyse in? Hoe ziet de link er uit tussen de bestuurskrachtmetingen en deze financiele quick scans zoals ze in de praktijk worden genoemd? Is een financieel sterke gemeente ook een...

  De betekenis van een financieel verdiepingsonderzoek - 2008

  Een financieel verdiepingsonderzoek past in het kader van de modernisering van het financieel toezicht van de provincie op gemeenten. In dit artikel worden de opzet, inhoud en uitkomsten van de financieel verdiepingsonderzoeken van 14 gemeenten in Noord-Limburg op een rij gezet. Centraal staat de vraag: Heeft het financieel verdiepingsonderzoek toegevoegde waarde of niet?  Bestuurskracht van gemeenten - 2007
  Meten, vergelijken en beoordelen

  De eigen gemeente is het belangrijkste kader voor oordeelsvorming over de overheid want een gemeente is dichtbij en verantwoordelijk voor veel taken die burgers raken. Gemeenteraadsverkiezingen lijken daarom de ware bestuurskrachttest. Burgers vatten een oordeel over inhoud, omvang en gevolgen van geleverde prestaties samen in een stem. Toch schiet die test tekort.

  Een gemeente heeft niet alleen met kiezers van doen maar met burgers in...

  Onder het vergrootglas - 2007

  ''Veel wind in de wieken'. Dit is niet de titel van het Grote Molenboek maar de titel van een rapport over de bestuurskracht van de gemeente Nieuw-Lekkerland. In de afgelopen jaren heeft meer dan een kwart van alle Nederlandse gemeenten een bestuurskrachtmeting laten uitvoeren. De meeste metingen zijn geteld in Limburg en Friesland. Dit jaar en volgende jaren zal dit aantal verder oplopen. Blijkbaar voorzien ze in een behoefte. In dit artikel gaan we in op de...

  Gemeenschappen met een apenstaart - 2007

  Beschouwing over kenniswerkgemeenschappen

  Communities of practice ofwel kenniswerkgemeenschappen zijn groepen van personen die een zorg, probleem of passie delen. Op informele wijze en met gebruik van ICT wisselen ze kennis uit die bijdraagt aan de verdere professionalisering van deelnemers. Kunnen deze kenniswerkgemeenschappen ook bijdragen aan de broodnodige economische versnellingsagenda van Nederland b.v.? Onderzoeken beweren dat onvoldoende wordt...

  Samenwerking beproefd - 2006

  Innovatieve intergemeentelijke samenwerking op belastinggebied

  Is het mogelijk dat gemeenten ambtelijk samenwerken op het terrein van belastingen? Waarom zouden ze dat eventueel doen? Hoe en onder welke voorwaarden is dit succesvol mogelijk? Over deze en nog enkele aspecten van krachtenbundeling gaat de bijzondere ambtelijke samenwerking door zes Limburgse gemeenten. De initiatoren van deze samenwerking in het oostelijk deel van Zuid-Limburg rond Heerlen -...

  Samen En Toch Apart (SETA) - 2002

  Naar een facilitair bedrijf van gemeenteambtenaren voor contracterende gemeenten als vorm van vernieuwing

  Het boek handelt over de mogelijkheid van gemeenschappelijke pooling van ambtenaren in een facilitair bedrijf terwijl de gemeentebesturen zelfstandig blijven voortbestaan. Het boek biedt daarmee een nieuw menu naast onder meer de menumogelijkheid van verlengd lokaal bestuur en gemeentelijke herindeling.

  Werkgroep De...

  Spelen met puzzels - 1999

  Beschouwingen over het ambt van gemeentesecretaris

  De voordrachten, een weergave van de redes uitgesproken tijdens een ter gelegenheid van het 50 jubileum van de Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zuid-Limburg gehouden symposium bevatten een schat aan beschouwingen over het ambt van gemeentesecretaris. Het is zeer de moeite waard deze bijdragen te lezen en te herlezen. Het is in zijn vorm bepaald een ongebruikelijk leerboek, maar wie er toch wat uit...